Cập nhật giá sắt xây dựng 02/12 : Thép cuộn, thép thanh VinaKyoei, Miền Nam, Hoà Phát giảm nhẹ

by Nguyễn Minh Long